Polskie czasopisma motoryzacyjne w latach 1911–1939

Autor

  • Adam Bańdo Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Słowa kluczowe:

Polska XX w., historia prasy, prasa polska, czasopisma motoryzacyjne

Abstrakt

Artykuł poświęcony jest rozwojowi polskich czasopism motoryzacyjnych, zapoczątkowanemu ukazaniem się w 1911 roku we Lwowie miesięcznika „Gazeta Auto-mobilowa” — pierwszego polskiego pisma motoryzacyjnego. W badaniach uwzględniono tytuły ukazujące się do wybuchu II wojny światowej. Podjęto też próbę zdefiniowania pojęcia „czasopisma motoryzacyjne” na tle rozwoju periodyków tego typu w okresie przedwojennym.

Bibliografia

Automobilklub Polski: 1909–2009. Monografia, pod red. B. Mierkowskiego, Warszawa 2009.

Bańdo A., Od „Gazety Automobilowej” do „Czasopisma Automobilowego” — narodziny polskiej prasy motoryzacyjnej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2008, t. 16, s. 38–49.

Bańdo A., Polskie czasopisma motoryzacyjne do 1989 roku, „Gospodarka, Rynek, Edukacja” 2015, vol. 16, nr 1, s. 5–14.

Bańdo A., The rise and evolution of Polish automotive magazines until 1939, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2019, z. 4 (56), s. 5–18.

Dudek D., Źródła do dziejów kultury fizycznej. 1795–1939. Czasopisma. Kalendarze. Jednodniówki, wyd. 2, Kraków 2008.

Jakubowska H., Hądzelek K., Informacja o polskich czasopismach z zakresu wychowania fizycznego i sportu w latach 1918–1939, „Kultura Fizyczna” 1958, nr 5, s. 373–381.

Jakubowska H., Prasa sportowa okresu międzywojennego jako źródło do dziejów wychowania fizycznego i sportu: 1918–1939, „Kultura Fizyczna” 1962, nr 4, s. 308–310.

Kolasa W.M., Kierunki badań nad historią prasy polskiej 1918–1939, cz. 1, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2011, t. 14, z. 1/2, s. 5–55.

Korycki W., Historyjki z klaksonem. Warszawa 1985.

Kucharzewski F., Piśmiennictwo techniczne polskie, vol. 1–3, Warszawa 1911–1922.

Kucharzewski F., Rys dziejów „Przeglądu Technicznego”, „Przegląd Techniczny” 1924, nr 4.

Kurek A., Od przejażdżek automobilami do turystyki: zarys dziejów turystyki samochodowej w Galicji do 1914 r., „Folia Turistica” 2010, nr 23, s. 135–152.

Łozińska M., Łoziński J., W przedwojenne Polsce. Życie codzienne i niecodzienne, Warszawa 2011.

Mały Rocznik Statystyczny 1937, Warszawa 1937.

Popularna encyklopedia mass mediów, red. J. Skrzypczak, Poznań 1999.

Spis tytułów prasy polskiej 1865–1918, red. A. Garlicka, Warszawa 1978.

Szczerbicki T., Lwowska „Gazeta Automobilowa” — pierwsze polskie czasopismo motoryzacyjne, „Automobilista” 2010, nr 2 (118), s. 54–56.

Tuszyński B., Prasa i sport 1881–1981, Warszawa 1981.

Tuszyński B., Rzut oka na główne kierunki rozwoju polskiej prasy sportowej do 1939 roku, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 1973, z. 4, s. 495–515.

Tuszyński B., Sprintem przez prasę sportową, Warszawa 1975.

Pobrania

Opublikowane

2023-12-28

Jak cytować

Bańdo, A. (2023). Polskie czasopisma motoryzacyjne w latach 1911–1939. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 26(4), 37–59. Pobrano z https://rhpp.uken.krakow.pl/article/view/10963

Numer

Dział

Artykuły i rozprawy

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>