O czasopiśmie


Cele i zakres czasopisma 

Czasopismo "Rocznik Historii Prasy Polskiej” (RHPP) jest poświęcone szeroko pojętym naukom o komunikacji społecznej i mediach. Podstawowym obszarem zainteresowań redakcji jest historia mediów (prasy, radia, telewizji i internetu) oraz tematyka kontekstów, w jakich media funkcjonowały. Nasze czasopismo jest także otwarte na badaczy mediów współczesnych. Zgodnie z polską tradycją przyjmujemy interdyscyplinarny pogląd na istotę mediów, stąd zapraszamy na nasze łamy także uczonych badających komunikowanie masowe z wielu perspektyw (m.in. kulturowej, społecznej, politycznej, prawnej, ekonomicznej, technologicznej i organizacyjnej) oraz badaczy teorii mediów.

W czasopiśmie publikowane są oryginalne artykuły naukowe, recenzje i omówienia publikacji naukowych oraz sprawozdania z wydarzeń naukowych związanych z problematyką nauk o komunikacji społecznej i mediach. Artykuły publikowane są w językach polskim lub angielskim.

Do RHPP przyjmowane są wyłącznie teksty wcześniej nieopublikowane i niezłożone do druku w innych czasopismach lub pracach zbiorowych. Wszystkie przesłane artykuły są recenzowane zgodnie z zasadami obustronnej anonimowości (double-blind peer review). Podstawowymi kryteriami oceny artykułu są: zgodność tematu z profilem czasopisma, wartość merytoryczna, organizacja logiczna i forma językowa tekstu.


Open Access

CC BY 4.0

Począwczy od 2021 roku artykuły Rocznika Historii Prasy Polskiej publikowane są na zasadach licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) 

W latach 1998-2020 czasopismo udostępniało treści na licencji Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

 


Indeksacja w bazach danych

 


Wydawcy

Polska Akademia Nauk
Plac Defilad 1
00-901 Warszawa
Poland

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków
Poland

ISSN 1509-1074 (print)
ISSN 2084-8552 (on-line)
Rejestr Czasopism: Sąd Okręgowy w Warszawie, RPR Pr 18064, data wpisu: 2012-06-26


Historia czasopisma

Kwartalnik "Rocznik Historii Prasy Polskiej" ukazuje się nieprzerwanie od 1998 roku. Pismo kontynuuje dzieje dwu periodyków wydawanych od 1962 roku przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk: „Rocznika Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” (1962-1976, red. Józef Skrzypek), nast. „Kwartalnika Historii Prasy Polskiej” (1977-1994, red. Jerzy Myśliński). Założycielem „Rocznika Historii Prasy Polskiej” był prof. Jerzy Jarowiecki, który pełnił funkcję redaktora naczelnego do końca 2017 roku. Od 2018 funkcję tę pełni prof. dr hab. Grażyna Wrona. RHPP wraz ze swoimi poprzednikami odegrał ważną rolę w formowaniu się polskiej szkoły w zakresie „historii prasy”. Na przestrzeni 58 lat czasopisma te opublikowały 54 roczniki (184 zeszyty), w których opublikowano 2018 artykułów, rozpraw i recenzji.

 


O systemie

Strona zbudowana jest w oparciu o Open Journal Systems 3.3.0.7, otwarty (open source) system zarządzania treścią dostarczany, rozwijany i dystrybuowany bezpłatnie przez Public Knowledge Project na licencji GNU GPL.