„Gazetka Radiowa” (1937–1938) — ilustrowany tygodnik dla dzieci i młodzieży na tle czasopiśmiennictwa radiowego Drugiej Rzeczypospolitej

Autor

  • Izabela Krasińska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Słowa kluczowe:

czasopisma radiowe, czasopisma dla dzieci i młodzieży, „Gazetka Radiowa”, radiofonia, Druga Rzeczypospolita

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano ukazującą się w Warszawie w latach 1937-1938 „Gazetkę Radiową” adresowaną do najmłodszych użytkowników — nowego w tamtych czasach środka masowego przekazu — radia. Dokonano analizy formalno-wydawniczej oraz zawartości treściowej periodyku, zaprezentowano go na tle innych polskich czasopism radiowych dwudziestolecia międzywojennego. Szacuje się, że od 1923 r., kiedy to prasy drukarskie opuścił pierwszy polski periodyk radiowy pt. „Przegląd Radiotechniczny”, ukazywało się w Polsce przeszło 50 tytułów z tego segmentu prasowego. Na ich łamach zwracano uwagę na różne aspekty radiotechniki oraz radia jako powszechnego nadawcy.

Bibliografia

Bibliografia czasopism warszawskich 1579–1981, t. 2, Litery E–Ł, oprac. K. Zawadzki, Warszawa 1996.

Cieślikowa A., Radio jako nowe medium w opiniach polskich autorytetów drugiej połowy lat 20. XX wieku. Na podstawie publikacji tygodnika „Radio” 1926–1929, [w:] Od modernizacji do mediosfery. Meandry transformacji w komunikowaniu. Prace ofiarowane dr. hab. Ryszardowi Filasowi, pod red. A. Cieślikowej i P. Płanety, Kraków 2020, s. 407–428.

Encyklopedia Krakowa, [red. prow. A. H. Stachowski], Warszawa – Kraków 2000, s. 84–85.

Grzegorczyk P., Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956–1967, cz. 2, Warszawa 1986, s. 298–299.

Habielski R., Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku, Warszawa 2009.

Habielski R., Polskie czasopiśmiennictwo radiowe. Przegląd informacyjno-bibliograficzny, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 1985–1986, nr 4, s. 49–60.

Jarnuszkiewicz M., Bibliografia radia i telewizji, Warszawa 1980.

Jarowiecki J., Czasopisma dla dzieci i młodzieży, cz. 1, 1918–1945, Kraków 1990.

Jarowiecki J., Prasa dla dzieci i młodzieży oraz prasa młodzieżowa w latach 1918–1939, [w:] Prasa dziecięca i młodzieżowa (studia i materiały), pod red. M. Adamczyka i J. Jarowieckiego, Kielce 1982, s. 8–53.

Kaszuba E., Państwowotwórcza rola Polskiego Radia w II Rzeczypospolitej w świetle pisma „Radio” / „Antena”. Wybrane zagadnienia, Kraków 2019.

Kubikowski Z., Łoś Stefan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 18, Wrocław – Warszawa – Kraków 1973, s. 434–435.

[Kwiatkowski M.J.], Czasopisma radiowe i telewizyjne, [w:] Encyklopedia wiedzy o prasie, pod red. J. Maślanki, Wrocław [i in.] 1976, s. 51.

Kwiatkowski M.J., „Tu Polskie Radio Warszawa…”, Warszawa 1980.

Leitgeber S., Pluciński Kazimierz, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 26, Wrocław [i in.] 1981, s. 748–749.

Markowski T., Gerżabek Jerzy, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 7, Kraków 1948–1958, s. 409–410.

Miszczak S., Historia radiofonii i telewizji w Polsce, Warszawa 1972.

Paczkowski A., Prasa polska w latach 1918–1939, Warszawa 1980.

Podleski C., Apostolstwo Chorych, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1994, nr 27/28, s. 331–342.

Siuda M.M., „Gazetka Radiowa” (1937–1938). Zestawienie bibliograficzne, „iNFOTEZY” 2022, nr 1, s. 93–108.

Bibliografia. Czasopisma lata 1924–1939, http://www.historiaradia2.neostrada.pl/czasopisma.htm.

Janicki K., Abonament za media publiczne nie jest nowym wynalazkiem. Ile kosztował w II RP i co groziło niepłacącym?, https://wielkahistoria.pl/abonament-za-media-publiczne-nie-jest-nowym-wynalazkiem-ile-kosztowal-w-ii-rp-i-co-grozilo-nieplacacym/.

Soporowska-Wojtczak O., Twórczość Elżbiety Szemplińskiej-Sobolewskiej, [mps pracy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. E. Kraskowskiej], Poznań 2013, https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/8795?mode=full.

Trościanko W., Obóz laureata, „Archiwum Emigracji” 2011, z. 1–2, s. 188–198, https://apcz.umk.pl/AE/article/view/AE.2011.011/927.

Wanda Tatarkiewicz-Małkowska, https://encyklopediateatru.pl/osoby/62659/wanda-Tatarkiewicz.

Willaume-Pielka E., Zdzisław Marynowski, https://przodek.pl/genealogia/wspomnienia/zdzislaw-marynowski.

Pobrania

Opublikowane

2022-12-28

Jak cytować

Krasińska, I. (2022). „Gazetka Radiowa” (1937–1938) — ilustrowany tygodnik dla dzieci i młodzieży na tle czasopiśmiennictwa radiowego Drugiej Rzeczypospolitej. Rocznik Historii Prasy Polskiej, 25(4), 81–102. Pobrano z https://rhpp.uken.krakow.pl/article/view/10059

Numer

Dział

Materiały i miscellanea